top of page
Image by Codioful (Formerly Gradienta)

เวิร์คชอปจิตวิทยา

Workshop

เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพใจของตนเองและผู้อื่น

IMG_2187.JPG

เวิร์คชอปและการบรรยายของเราสร้างสรรค์โดยนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการและเงื่อนไขขององค์กร

Mini Workshop

เวิร์คชอประยะสั้น ไม่เกิน 3 ชั่วโมง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพใจและการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมและเข้าใจผ่านประสบการณ์ตรง ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

Workshop

เวิร์คชอปเต็มรูปแบบ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพใจและการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการเสริมสร้างทักษะและการฝึกปฏิบัติจริง ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

bottom of page