top of page

บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Counseling Service

หากคุณรับมือปัญหาไม่ไหว อย่าลังเลใจที่จะมองหาความช่วยเหลือ

ปัญหาสุขภาพจิตมีหลายระดับ ไม่ต้องรอให้รุนแรงก่อนมองหาความช่วยเหลือ

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล หรืออาการทางกายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต หากคุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง การเข้ารับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาคือบริการอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงที่มาของปัญหาที่กำลังเผชิญได้อย่างรอบด้าน และช่วยให้คุณค้นพบแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อให้คุณกลับมามีสุขภาพจิตที่ดีและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

IMG_20210306_143135 2_edited.jpg

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาคืออะไร

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ กระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจ โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาจะใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจและสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมุ่งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจของผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กระบวนการเป็นอย่างไร

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษาและผู้รับบริการ ผ่านการพูดคุยอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ เพื่อทำความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จากนั้นนักจิตวิทยากับผู้รับบริการจะช่วยกันค้นหาแนวทางรับมือกับปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ และบรรลุเป้าหมายในการมาปรึกษา

บริการนี้เหมาะกับใคร

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังเผชิญกับความท้าทายทางอารมณ์ ความคิด หรือพฤติกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ปัญหาความสัมพันธ์ หรือความยากลำบากในการปรับตัว นอกจากนี้ บุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพิ่มความเข้าใจในตนเอง หรือแสวงหาแนวทางในการจัดการกับความเครียดและแรงกดดันในชีวิตประจำวัน ก็สามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน

ปัญหาอะไรที่ปรึกษาได้

ปัญหาสุขภาพจิต

 • ความเครียด

 • ภาวะวิตกกังวล

 • ภาวะซึมเศร้า

 • ปัญหาการนอน

 • ปัญหาการกิน

 • การใช้สารเสพติด

 • ปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ

ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความขัดแย้งภายในครอบครัว

 • ความไม่เชื่อมั่น/ความไม่ไว้วางใจ

 • การนอกใจ

 • ปัญหาการสื่อสาร

 • เป้าหมายไม่ตรงกัน

 • การเลี้ยงดูบุตร

 • ปัญหาความสัมพันธ์อื่น ๆ

ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต

 • การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือสิ่งสำคัญในชีวิต

 • การเผชิญเหตุการณ์ท้าทาย เช่น ตกงาน เปลี่ยนงานใหม่ หย่าร้าง ย้ายที่อยู่ เจ็บป่วยร้ายแรง เป็นต้น

 • การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต เช่น เข้าเรียน ทำงานแรก แต่งงาน มีลูก เกษียณการทำงาน เป็นต้น

ปัญหาอื่นๆ

 • ปัญหาคุณค่าในตนเอง

 • ความสับสนใจอัตลักษณ์ทางเพศ

 • ปัญหาการตัดสินใจ

 • การไม่มีเป้าหมายในชีวิต

 • การพัฒนาตนเองในแง่มุมต่างๆ

 • การมีเรื่องติดค้างใจ

 • ประเด็นที่ไม่สามารถคุยกับใคร

ผู้ให้บริการคือใคร

บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา ที่สำเร็จการศึกษาโดยตรงในด้านนี้จากสถาบันชั้นนำของประเทศ ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยามีประสบการณ์ในการให้บริการมามากกว่า 15 ปี และให้บริการผู้มาปรึกษามาแล้วหลายพันราย บริการของเราดำเนินการตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา โดยคำนึงถึงการเก็บรักษาความลับและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

Image by eduard

อัตราค่าบริการ

01

การปรึกษารายบุคคลแบบพบหน้า

1,800 บาท (60 นาที)

02

การปรึกษารายบุคคลทางไกลผ่านวิดีโอคอล

1,800 บาท (60 นาที)

03

การปรึกษาคู่รักและการปรึกษาครอบครัว

2,500 บาท (90 นาที)

04

การปรึกษาครั้งเดียวจบ
(จิบกาแฟกับนักจิตวิทยา)

2,500 บาท (90 นาที)

bottom of page