top of page

Knowing Mind For All

โครงการการปรึกษาเพื่อทุกคน

ปรึกษานักจิตวิทยาฟรีสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางการเงิน

Image by Codioful (Formerly Gradienta)

ปัญหาสุขภาพจิตทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมไทย แต่การเข้าถึงบริการยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับหลายคน ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ให้บริการ ช่องทางการเข้าถึง และค่าใช้จ่ายที่สูง โนอิ้งมายด์ตระหนักถึงปัญหานี้ และเชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพจิตควรเป็นบริการพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

 

ด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้คนให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้มากขึ้นและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ โนอิ้งมายด์จึงริเริ่ม "โครงการการปรึกษาเพื่อทุกคน" ขึ้น เพื่อให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการนี้สามารถช่วยเหลือผู้คนได้เดือนละ 10 คน รวม 120 คนต่อปี

หากท่านประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้ ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลโครงการให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของท่าน การสนับสนุนของท่านจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และทำให้บริการด้านสุขภาพจิตเป็นจริงสำหรับทุกคนในสังคมไทย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  • บริการนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจ แต่มีข้อจำกัดทางการเงิน อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยใช้บริการที่โนอิ้งมายด์มาก่อน

  • บริการนี้เป็นการปรึกษาแบบออนไลน์ครั้งเดียวจบ ระยะเวลา 90 นาที ไม่มีการนัดหมายต่อ

  • บริการนี้มีจำนวนจำกัด เดือนละ 10 ท่าน (ยึดตามลำดับที่นัดเข้ามา) เลือกคิวนัดได้ตามตารางที่กำหนดไว้ สงวนสิทธิ์นัดได้ท่านละ 1 ครั้งตลอดโครงการปี 2567 และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  • ปัญหาฉุกเฉินและเร่งด่วนไม่เหมาะกับบริการนี้

bottom of page