25/5 ซอยเลิศปัญญา ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0801424729

©2017 BY KNOWING MIND. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

เราคือใคร

สมภพ แจ่มจันทร์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

B.Sc. (Clinical Psychology)

Kasetsart University

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

 

ความสนใจ

- Gestalt Therapy

- Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

- Buddhist Psychotherapy

- Mindful Running Therapy (MRT)

 

มีความเชี่ยวชาญด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในวัยรุ่นและวัยทำงาน การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยอาศัยเทคนิคทางจิตวิทยา และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาบุคคล เช่น ทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยเป็นวิทยากรหลักสูตรทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน เช่น สำนักงาน ก.พ. สถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น และเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร “สร้างนิสัยใหม่ใน7วัน” และ “ปรับความคิดชีวิตเปลี่ยน” ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธารีวรรณ เทียมเมฆ

นักจิตวิทยาการปรึกษา

B.Sc. (Clinical Psychology)

Kasetsart University

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

 

ความสนใจ

- Buddhist Psychotherapy

- Existential Therapy

- Art Therapy

     

มีความเชี่ยวชาญด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในวัยนิสิตนักศึกษา วัยทำงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณาจารย์และบุคลากรผู้ให้การดูแลนิสิตนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และการให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภาวะวิกฤติทางจิตใจ รวมถึงเป็นผู้นิเทศการทำงานให้แก่นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำหน่วยงานให้การปรึกษาของจุฬาฯ และเป็นผู้วางโครงสร้างบริการและหลักสูตรการพัฒนานิสิตตามข้อมูลปัญหาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นวิทยากรในหลักสูตรทางด้านจิตวิทยา เช่น หลักสูตรทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้กับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

สุทธิพันธุ์ สุทธิศันสนีย์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

B.Sc. (Clinical Psychology)

Kasetsart University

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

 

ความสนใจ

- Person-Centered Therapy

- Buddhist Psychotherapy

มีความเชี่ยวชาญด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในวัยรุ่นและกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทีม โดยเป็นวิทยากรหลักสูตรทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน เช่น สำนักงาน ก.พ. สถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และเป็นวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัดของจังหวัดปราจีนบุรี เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแก่เครือข่ายสมัชชาครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
อดีตประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.บัลลังค์ เหลืองวรานันท์

แพทย์ คลินิกหมอบัลลังค์

 

ดร.สุภาพร ประดับสมุทร

นักจิตวิทยาคลินิก รพ.พระศรีมหาโพธิ

 

ดร.ดลดาว ปูรนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา