นักจิตวิทยาการปรึกษา

img_20200103_171329.jpg

สมภพ แจ่มจันทร์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

และผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

B.Sc. (Clinical Psychology)

Kasetsart University

 

แนวคิดการทำงาน

 • Buddhist Psychotherapy

 • Gestalt Therapy

 • Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

ความเชี่ยวชาญ

 • ภาวะซึมเศร้า

 • ภาวะวิตกกังวล

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ปัญหาคุณค่าในตัวเอง

 • การจัดการอารมณ์

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อดีตผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและโครงการพิเศษ TBCA

img_20200103_171507.jpg

ธารีวรรณ เทียมเมฆ

นักจิตวิทยาการปรึกษา

และผู้ร่วมก่อตั้งโนอิ้งมายด์

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

B.Sc. (Clinical Psychology)

Kasetsart University

 

แนวคิดการทำงาน

 • Buddhist Psychotherapy

 • Cognitive Behavior Therapy (CBT)

 • Prevention and Promotion in Mental Health

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการอารมณ์

 • ภาวะซึมเศร้า

 • การเปลี่ยนผ่านของชีวิต

 • ปัญหาวัยรุ่น

 • ความคิดฆ่าตัวตาย

ประสบการณ์

 • หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้ร่วมก่อตั้งโนอิ้งมายด์

     

img_20200103_171836.jpg

สุทธิพันธุ์ สุทธิศันสนีย์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

และผู้ร่วมก่อตั้งโนอิ้งมายด์

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

B.Sc. (Clinical Psychology)

Kasetsart University

 

แนวคิดการทำงาน

 • Buddhist Psychotherapy

 • Humanistic approach

 • Gestalt Therapy

ความเชี่ยวชาญ

 • ภาวะวิตกกังวล

 • แนวทางอาชีพ

 • สมรรถภาพการกีฬา

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความเครียด

ประสบการณ์

 • ผู้ร่วมก่อตั้งโนอิ้งมายด์

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา ศูนย์ชีวิตชีวา Viva Center มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

img_20200103_171551.jpg

อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

 

แนวคิดการทำงาน

 • Attachment-based Therapy

 • Humanistic approach

 • Reality Therapy

ความเชี่ยวชาญ

 • การเลี้ยงดูบุตร

 • ความสูญเสีย

 • ทักษะการแก้ปัญหา

 • กลุ่มอาการแอสเพอเกอร์

 • ความผิดปกติทางพัฒนาการ

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อดีตพยาบาลผู้ให้การปรึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 • อดีตหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

img_20200103_171732.jpg

ปาริชาต ธงภักดี

นักจิตวิทยาการปรึกษา

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

 

แนวคิดการทำงาน

 • Cognitive Behavior Therapy (CBT

 • Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT)

 • Buddhist Psychotherapy

ความเชี่ยวชาญ

 • ภาวะวิตกกังวล

 • ภาวะซึมเศร้า

 • การเปลี่ยนผ่านของชีวิต

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความเครียด

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

 • อดีตนักจิตวิทยาการปรึกษา ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

img_20200103_171407.jpg

กวีไกร ม่วงศิริ

นักจิตวิทยาการปรึกษา

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

 

แนวคิดการทำงาน

 • Person-Centered Therapy

 • Buddhist Psychotherapy

 • Positive Psychology

ความเชี่ยวชาญ

 • ภาวะวิตกกังวล

 • ความสูญเสีย

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความเครียด

 • ความคิดฆ่าตัวตาย

ประสบการณ์

 • ผู้ก่อตั้งศูนย์บริการการปรึกษา Maitri Counseling Service

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อดีตนักจิตวิทยาการปรึกษา รพ.ศิริราช

img_20200104_153236.jpg

พงษ์มาศ ทองเจือ

นักจิตวิทยาการปรึกษา

M.A. (Counseling Psychology)

Chulalongkorn University

B.Sc. (Developmental Psychology)

Kasetsart University

 

ความสนใจ

 • Existential Therapy

 • Solution Focused Brief Therapy

 • Positive Psychology

ความเชี่ยวชาญ

 • การใช้สารเสพติด

 • ปัญหาวัยรุ่น

 • ภาวะวิตกกังวล

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ประเด็นทางจิตวิญญาณ

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา

อดีตประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.บัลลังค์ เหลืองวรานันท์

แพทย์ คลินิกหมอบัลลังค์

 

ดร.สุภาพร ประดับสมุทร

นักจิตวิทยาคลินิก รพ.พระศรีมหาโพธิ

 

ดร.ดลดาว ปูรนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา