top of page
Image by Codioful (Formerly Gradienta)

โปรแกรมดูแลช่วยเหลือพนักงาน

Employee Assistance Program

ดูแลสุขภาพใจของพนักงานและส่งเสริมสุขภาวะขององค์กรอย่างยั่งยืน

เพราะสุขภาพจิตที่ดีของพนักงานคือรากฐานขององค์กรที่แข็งแกร่ง

โปรแกรมดูแลช่วยเหลือพนักงาน

Employee Assistance Program

เสริมสร้างสุขภาวะของพนักงาน เพิ่มศักยภาพสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

โปรแกรมดูแลช่วยเหลือพนักงานของเรามุ่งเน้นการดูแลสุขภาพใจอย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การป้องกัน การช่วยเหลือเยียวยา ไปจนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยบริการที่หลากหลาย อาทิ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประเมินสุขภาพใจ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต และการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบุคคลในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน

 

โปรแกรมฯ ของเราไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาของพนักงาน แต่ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตใจที่จำเป็นให้พนักงานสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Image by Patrick Tomasso
Image by Christina @ wocintechchat.com

บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับพนักงาน

บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับพนักงาน คือการช่วยเหลือทางจิตใจโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถจัดการความเครียด ความวิตกกังวล และปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พนักงานสามารถปรึกษานักจิตวิทยาได้ทั้งแบบพบหน้าและออนไลน์ตามความเหมาะสม รวมถึงบริษัทสามารถเลือกบริการนักจิตวิทยาเข้าไปประจำการที่องค์กร

การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต

การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตที่หลากหลาย และมีทักษะในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองอย่างเหมาะสม ผ่านการบรรยายและเวิร์คชอปที่ออกแบบและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น การจัดการความเครียด การสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจ เป็นต้น พร้อมทั้งได้รับเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การให้ความช่วยเหลือฝ่ายบุคคลในการจัดการประเด็นสุขภาพจิตในองค์กร

บริการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพแก่ฝ่ายบุคคลในการบริหารจัดการประเด็นสุขภาพจิตในองค์กรอย่างมืออาชีพ โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต ประเภทของปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในสถานที่ทำงาน และสัญญาณเตือนที่บ่งชี้ถึงความต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานกล้าเปิดเผยปัญหาและขอความช่วยเหลือ รวมถึงแนวทางในการดูแลพนักงานเบื้องต้น การประเมินความเสี่ยง และการส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ โปรแกรมยังเน้นการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานโดยรวม ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และการสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้อย่างสะดวก

การประเมินสุขภาพใจ

การประเมินสุขภาพใจมุ่งคัดกรองสุขภาพจิตของพนักงานโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินระดับความเครียด ภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวลของพนักงานแต่ละคน ผลการประเมินจะถูกส่งตรงถึงนักจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์และประเมินภาวะสุขภาพจิตอย่างละเอียด จากนั้นนักจิตวิทยาจะให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงผลการประเมินและความต้องการเฉพาะของแต่ละคน หากพบว่าพนักงานมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง นักจิตวิทยาจะประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลและการรักษาที่เหมาะสมต่อไป โปรแกรมนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

Image by The Climate Reality Project
Image by Simone Hutsch

ติดต่อบริการองค์กร

Self-therapy workshop

โทร. 0654154417, 0801424729

อีเมล contact@knowingmindgroup.com

เจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ

bottom of page