top of page
Image by Mohammad Alizade

คุณกำลังต้องการความช่วยเหลือ

อยู่หรือเปล่า?

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาอาจช่วยคุณได้

นัดหมายนักจิตวิทยา

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับผู้เชี่ยวชาญแบบพบหน้าและออนไลน์

1

ระบุวันและเวลาที่ต้องการนัด

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล เฟซบุ๊ค หรือแบบฟอร์มในเว็บไซต์ 

2

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มผู้รับบริการที่เจ้าหน้าที่ส่งให้

3

รอรับอีเมลยืนยันนัดหมาย

เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันนัดหมายไปให้ทางที่อยู่อีเมลที่แจ้งไว้

คุณไม่จำเป็นต้องรับมือกับปัญหาเพียงลำพัง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออก

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ กระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจ โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาจะใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจและสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมุ่งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจของผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Image by Jeremy Bishop

โนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์

เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักจรรยาบรรณ และเคารพในความเป็นมนุษย์

โนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์ คือ ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาวะ ให้บริการลูกค้าบุคคลและองค์กร บริการประกอบด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การให้ความรู้ในการดูแลจิตใจ และการเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลจิตใจสำหรับพนักงานในองค์กร
 
องค์กรของเราบริหารงานโดยนักจิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี พร้อมทีมนักจิตวิทยาที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นสมาชิกของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

Image by Tom Barrett

ปรึกษาปัญหานักจิตวิทยา

พูดคุยเพื่อเข้าใจปัญหาและหาทางออก

ปัญหาสุขภาพจิต

 • ความเครียด

 • ภาวะวิตกกังวล

 • ภาวะซึมเศร้า

 • ปัญหาการนอน

 • ปัญหาการกิน

 • ปัญหาการเสพติด

 • ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความขัดแย้งภายในครอบครัว

 • ความไม่เชื่อมั่น/ความไม่ไว้วางใจ

 • การนอกใจ

 • ปัญหาการสื่อสาร

 • เป้าหมายชีวิตคู่ไม่ตรงกัน

 • การเลี้ยงดูบุตร

 • ปัญหาความสัมพันธ์อื่นๆ

ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต

 • ความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

 • การเผชิญเหตุการณ์ท้าทาย เช่น ตกงาน เปลี่ยนงานใหม่ หย่าร้าง ย้ายที่อยู่  เจ็บป่วยร้ายแรง เป็นต้น

 • การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต เช่น เข้าเรียน ทำงานแรก  แต่งงาน มีลูก เกษียณการทำงาน เป็นต้น

ปัญหาอื่นๆ

 • ปัญหาคุณค่าในตนเอง

 • ความสับสนใจอัตลักษณ์ทางเพศ

 • ปัญหาการตัดสินใจ

 • การไม่มีเป้าหมายในชีวิต

 • การพัฒนาตนเองในแง่มุมต่างๆ

 • การมีเรื่องติดค้างใจ

 • ประเด็นที่ไม่สามารถคุยกับใคร

ทำไมต้องนักจิตวิทยาโนอิ้งมายด์

มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

นักจิตวิทยาทุกคนมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำเร็จการศึกษาในสาขาจิตวิทยาการปรึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยา และเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและทบทวนการทำงานของตนอยู่เสมอ

นักจิตวิทยาทุกคนมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและทบทวนการทำงานของตนอยู่เสมอ โดยเข้าร่วมกระบวนการนิเทศทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มสม่ำเสมอ เข้าร่วมประชุมวิชาการและการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มาใช้บริการจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมาปรึกษานักจิตวิทยา

เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ในการรับมือปัญหาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

นักจิตวิทยาทุกคนมีทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ โดยเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตนเองที่จะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิต และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตน งานของนักจิตวิทยาคือการเป็นเพื่อนร่วมทางในการค้นพบศักยภาพดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ชี้แนะ

รูปแบบบริการการปรึกษา

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการมาปรึกษา

เข้าใจตัวเองและเข้าใจปัญหามากขึ้น

นักจิตวิทยาจะช่วยให้คุณสำรวจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของคุณอย่างลึกซึ้ง ผ่านการพูดคุย คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคิดและพฤติกรรมของตนเอง ตระหนักถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และมองเห็นความเชื่อหรือความคิดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหา

ค้นพบแนวทางในการรับมือปัญหาอย่างเหมาะสม

นักจิตวิทยาจะช่วยให้คุณมองเห็นทางเลือกต่างๆ ในการจัดการกับปัญหา โดยคำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของคุณเอง คุณจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในชีวิตที่รออยู่

เรียนรู้หลักคิดและทักษะที่จำเป็นต่อการมีสุขภาวะที่ดี

นอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นักจิตวิทยาจะช่วยให้คุณค้นพบหลักคิดและพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพจิตในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านที่คุณต้องการ

ผมพยายามจะเปิดพื้นที่ชีวิตของคนให้กว้างขึ้น ชวนพวกเขาออกจากเงื่อนไขที่ตัวเองสร้างขึ้นมา จากเดิมที่พวกเขารู้สึกว่าทางเดินชีวิตของฉันแคบจังเลย ไปต่อไม่ได้แล้ว ผมพยายามบอกเขาว่ามีพื้นที่อีกกว้างเลยนะ ที่คุณมองเห็นว่าที่แคบ นี่เป็นเพราะเงื่อนไขในใจ

สมภพ แจ่มจันทร์, ผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์

สมภพ แจ่มจันทร์
Image by freestocks

บัตรของขวัญปรึกษานักจิตวิทยา

ดูแลคนที่คุณรักและห่วงใยให้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

bottom of page