25/5 ซอยเลิศปัญญา ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0801424729

©2017 BY KNOWING MIND. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

บริการของเรา

บริการของ KNOWING MIND มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวก และการแก้ปัญหาของบุคคล โดยอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา ผสมผสานกับหลักปรัชญาและศาสนา เพื่อทำความเข้าใจมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Counseling

รับมือกับปัญหาทางใจและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรม

Psychological Well-Being Program

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

การวิจัยและประเมินโครงการ

Research and Project Evaluation

วิจัยและประเมินผลโครงการด้านจิตวิทยา