หลักสูตรฝึกอบรม

WORKSHOP

ทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น

Basic Counseling Skills and Techniques

 

จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น

สาระหลัก

แนวคิดพื้นฐานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, ทักษะพื้นฐานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, เทคนิคคัดสรรของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

เหมาะสำหรับ

ผู้ช่วยเหลือ, บุคลากรระดับหัวหน้างาน

รูปแบบ

การบรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, การฝึกปฏิบัติ

การสื่อสารด้วยความเข้าใจ

Empathic Communication

 

​​​จุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งและกัน

สาระหลัก

แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารด้วยความเข้าใจ, การวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร, การประยุกต์การสื่อสารด้วยความเข้าใจในชีวิตและการทำงาน

เหมาะสำหรับ

บุคลากรในองค์กร, บุคคลทั่วไป

รูปแบบ

การบรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, การฝึกปฏิบัติ

ร่วมงาน ประสานสุข

Working Together in Harmony

 

จุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

สาระหลัก

การรู้จักตัวเองและเพื่อนร่วมงาน, การสานสัมพันธ์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข, การตระหนักถึงเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กร

เหมาะสำหรับ

บุคลากรในองค์กร

รูปแบบ

การบรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม

สร้างนิสัยใหม่ใน 7 วัน

New Habit in 7 Days

 

จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนานิสัยเชิงบวกที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

สาระหลัก

แนวคิดพื้นฐานของการสร้างนิสัย, โมเดลการสร้างนิสัยใหม่, เทคนิคคัดสรรในการสร้างนิสัย, การวางแผนและการติดตามผล

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

รูปแบบ

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ, การติดตามผลออนไลน์

ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน

Knowing Your Mind

 

จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนามุมมองชีวิตเชิงสร้างสรรค์และแนวทางการรับมือกับปัญหาอย่างเหมาะสม

สาระหลัก

ธรรมชาติของปัญหาทางใจ, แบบแผนทางความคิดที่ก่อปัญหา, โมเดลในการวิเคราะห์ปัญหา, กลวิธีในการรับมือกับปัญหาทางใจ

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

รูปแบบ

การบรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม

Image by Kari Shea